Databsen Queerlit samlar skönlitteratur som skildrar samkönat begär och överskridanden av binära könsnormer. Databasen innehåller både litteratur som är gammal och ny, bra och dålig, och sådan som i hög eller liten grad skildrar dessa motiv.

En stor del av materialet skulle kunna kallas för hbtqi-litteratur, men långt ifrån allt. Särskilt vad gäller det äldre materialet har vi med titlar som endast i förbigående nämner samkönat begär eller överskridanden av binära könsnormer, kanske bara i en mening eller en antydan. Dessutom har vi medvetet valt att ta med även stereotyper, nidbilder och vanföreställningar. Sådana skildringar är en viktig del av vår historia – hur missvisande de än är.

Queerlit-projektet bedrevs vid Göteborgs universitet i samarbete med KvinnSam, GRIDH, Södertörns högskola och Linnéuniversitetet. Den databas som projektet skapade finns dels i vårt eget gränssnitt, dels integrerat i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS.

Efter projektets 2023 underhålls databasen av KvinnSam, medan GRIDH (Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora) ansvarar för gränssnittet och övriga tekniska aspekter av driften. Dessutom stöttas KvinnSam av en arbetsgruppen för queerlitterär omvärldsbevakning, vars medlemmar ingår i Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotekens arbete med hbtq+.